ثبت نام

ثبت نام شخص حقیقی

جهت استفاده از خدمات ارائه شده برای کاربردهای شخصی

ثبت نام شخص حقوقی

اگر شما به عنوان یک سازمان , شرکت , تعاونی ...مایل به دریافت خدمات هستید می توانید از این بخش به عنوان ثبت نام استفاده نمایید.

ثبت نام نهادهای عمومی غیر دولتی

با استفاده از این گزینه سازمان ها و نهادهای عمومی و غیردولتی می توانند ثبت نام کنند.ویژه نهادهایی که شناسه ملی ندارند.